Bobrza Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy Ciosowa Pomnik Przyrody Piekło Tumlin Bobrza
Zabytek techniki Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy
- zaklad_chmurka.pngMiejsce niezwykle atrakcyjne, nie tylko dla pasjonatów staropolskiego przemysłu. Jego walory doceniane są przez turystów o każdej porze roku. Tło niezliczonych sesji fotograficznych i plenerów malarskich, miejsce gdzie można odpocząć w cieniu wiekowych murów i drzew, powędkować w zarybionym stawie, urządzić piknik z ogniskiem i delektować się urokiem przyrody oraz spokojem okolicy.
Kamieniołomy
- kamieniolom_chmurka.pngMalownicze odsłonięcia skalne po nieczynnych kopalniach kamienia, w tym słynnego czerwonego piaskowca, zwanego „tumlińskim”. Niezwykle urokliwe, tajemnicze i bardzo ciekawe geologicznie miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć.
Stok narciarski
- stok_chmurka.pngDoskonale przygotowany stok z dwoma wyciągami narciarskimi (jeden orczykowy- krótki orczyk, o długości trasy zjazdowej 300m, różnica poziomów 79 m, szerokość trasy 43m, drugi orczykowy teleskopowy, długość trasy zjazdowej- 500 m, różnica poziomów- 95 m, szerokość trasy- 43m. Latem istnieje tu możliwość jazdy na nartorolkach oraz desce snowbordowej na kółkach (mountainbording). U podnóża góry znajduje się klimatyczna karczma.
Tor wyścigowy
- tor_chmurka.pngMekka miłośników wyścigów i sportów motorowych. Na dwóch pętlach- małej i dużej odbywają się najważniejsze imprezy motoryzacyjne w regionie i kraju.
Strona startowa
Wersja Polska English version
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Jak założyć firmę - Inwestuj w naszej gminie - Dla inwestorów - Urząd Gminy Miedziana Góra.

 

Pobierz PDF

Jak założyć firmę

 

Chcąc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przyszły przedsiębiorca ma wiele możliwości, zarówno co do wyboru formy, w jakiej będzie prowadził działalność, jak i samego sposobu rejestracji w odpowiednim rejestrze.

Działalność można prowadzić w formie:

 • jednoosobowej,
 • spółki cywilnej,
 • spółki prawa handlowego (spółki osobowej lub kapitałowej),
 • przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego.

Najpopularniejsze w Polsce jest prowadzenie działalności jako samozatrudniony (jednoosobowa działalność gospodarcza) oraz w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wybór formy prawnej działalności

Obowiązki przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Działalność gospodarczą w Polsce mogą rejestrować również cudzoziemcy.

Informacje na temat możliwości prowadzenia działalaności gospodarczej przez cudzoziemców oraz form prawnych, w jakich mogą to robić są dostępne na portalu migrant.info.pl 

W przypadku działalności w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej przedsiębiorca musi wpisać się do rejestru prowadzonego przez Ministra Gospodarki – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jest to jawny, ogólnodostępny on-line rejestr zawierający spis wszystkich przedsiębiorców jednoosobowych i spółek cywilnych.

Co ważne, rejestracja w CEIDG jest bezpłatna. Z faktu figurowania w rejestrze przedsiębiorców nie są pobierane żadne opłaty. Minister Gospodarki, urząd skarbowy ani inny organ administracji nigdy nie żądają od przedsiębiorcy dokonania przelewu z tytułu wpisu do CEIDG.

Na stronie http://www.firma.gov.pl jest dostępne nie tylko narzędzie do wyszukiwania przedsiębiorców, ale również interaktywny formularz umożliwiający założenie zarejestrowanie działalności gospodarczej przez Internet. Możliwe jest wypełnienie wniosku CEIDG on-line albo skorzystanie z kreatora.

Charakterystyka dostępnych poza CEIDG form prawnych - spółek (wymagany kapitał, sposób prowadzenia księgowości, opodatkowanie) dostępna jest w publikacji Charakterystyka poszczególnych spółek.

W niektórych przypadkach nie jest konieczne rejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG. Dotyczy to:

 • osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • osób prowadzących działalność polegającą na wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
 • producentów wina będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce bez obowiązku rejestracji w CEIDG

Jeżeli wiesz, jaką działalność gospodarczą chcesz wykonywać, sprawdź czy na stronie ePK znajduje się dla niej interaktywny poradnik przedsiębiorcy.

Można tam znaleźć informacje jak krok po kroku założyć najpopularniejsze rodzaje działalności.

Przed przystąpieniem do rejestracji działalności niezbędne jest zebranie podstawowych informacji.

Firma przedsiębiorcy

Jedną z istotniejszych informacji jest firma przedsiębiorcy, czyli nazwa, pod jaką będzie figurował w Rejestrze. Zgodnie z przepisami firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Oznacza to, że firma (nazwa) przedsiębiorcy podana w CEIDG musi zawierać co najmniej imię i nazwisko wnioskodawcy – np. Jan Kowalski. Możliwe jest dodanie do firmy innych elementów, np. określających profil działalności – np. Jan Kowalski dorabianie kluczy. Możliwe jest dodanie również nazwy fantazyjnej – np. Jan Kowalski – Czarna Perła.
 

Nazwę firmy należy przemyśleć. Osoba fizyczna może być wpisana do CEIDG tylko raz. Nie ma możliwości, aby jeden przedsiębiorca wpisał się do CEIDG kilkakrotnie pod innymi firmami (nazwami). Jest to kłopotliwe w przypadku umieszczania w firmie nazw określających profil działalności, jeżeli przedsiębiorca wykonuje różne, często nieuzupełniające się jej rodzaje – np. Jan Kowalski, dorabianie kluczy, usługi prawne, czy Jan Kowalski usługi dentystyczne, mechanika samochodowa.


We wniosku CEIDG można również podać skróconą nazwę działalności. Nazwa skrócona nie musi zawierać imienia i nazwiska przedsiębiorcy. Odwołując się do wcześniejszych przykładów nazwą skróconą firmy Jan Kowalski – Czarna Perła może być samo określenie fantazyjne – Czarna Perła.

Zgodnie z przepisami dane na fakturach i rachunkach w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej muszą zawierać m.in. imię i nazwisko przedsiębiorcy. Nie można zatem posługiwać się na nich nazwą skróconą, jeżeli nie ma w niej imienia i nazwiska przedsiębiorcy.

 

W przypadku spółki cywilnej jej nazwa musi składać się co najmniej z nazwisk wszystkich wspólników.

 

Data rozpoczęcia działalności

Data wskazana na wniosku jako data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku CEIDG.

Możliwe jest wskazanie daty późniejszej niż data złożenia wniosku.

Z datą rozpoczęcia działalności wiążę się data powstania obowiązku opłacania składek do ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych.

 

Miejsce prowadzenia działalności

Miejscem prowadzenia działalności jest adres (nazwa ulicy, numer budynku, mieszkania) albo nietypowe miejsce (np. pawilon nr X w przejściu podziemnym pod ulicą Y na wysokości budynku o numerze Z, albo pawilon nr X w galerii handlowej Y przy ulicy Z).

Miejscem prowadzenia działalności nie zawsze jest miejsce, gdzie wykonywana jest usługa. Przykładowo lekarz prowadzący samodzielną praktykę jako miejsce prowadzenia działalności nie wskazuje szpitala lub przychodni ale inny lokal (np. miejsce, gdzie przechowuje dokumentację księgową). Analogicznie przedsiębiorca dokonujący drobnych napraw w domu klienta (np. hydraulik), nie wskazuje jako miejsca prowadzenia działalności domów poszczególnych klientów, ale lokal, w którym np. przechowuje narzędzia po zakończeniu pracy.

Przedsiębiorca może mieć, oprócz głównego miejsca prowadzenia działalności również miejsca dodatkowe.

Lokal wskazany jako miejsce prowadzenia działalności nie musi być własnością przedsiębiorcy. Może on dysponować również innym  tytułem prawnym, np. umową użyczenia albo najmu. W przypadku najmu lokalu mieszkalnego ważne, aby właściciel (wynajmujący) zgodził się na prowadzenie w nim działalności. Brak zgody właściciela oznacza, że przedsibiorca nie dysponuje tytułem prawnym do lokalu; istnieje również ryzyko, że organy podatkowe nie uwzględnią wydatków związanych z lokalem jako kosztów podatkowych. 

Nieodpłatne udostępnienie lokalu dla przedsiębiorcy może wywołać u niego niekorzystne skutki prawno-podatkowe. Jeżeli udostępniającym jest członek najbliższej rodziny (I i II grupa podatkowa zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn) to taka umowa jest nieopodatkowana. Jeżeli lokal nieodpłatnie udostępnia inny podmiot, niż wskazany powyżej, przedsiębiorca musi rozpoznać przychód w podatku dochodowym w wysokości rynkowej wartości prawa. Oznacza to, że co prawda przedsiębiorca nie zapłaci za najem, ale nieodpłatne przysporzenie (darmowy lokal) stanowi u niego przychód opodatkowany tak, jak reszta przychodów z prowadzonej działalności. 
 

Przeznaczenie lokalu na cele prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się ze zmianą stawek podatku od nieruchomości.


Informacje o skutkach podatkowych prowadzenia działalności w lokalu są dostępne w artykule Podatki. Podstawowe zagadnienia i przydatne linki, w rozdziałach Podatek dochodowy, Podatek VAT, Podatek od nieruchomości.

Podczas rejestracji działalności gospodarczej urzędnik nie ma prawa żądać przedstawienia tytułu prawnego do lokalu. Jeżeli jednak przedsiębiorca jako siedzibę wskaże lokal, którego nie ma prawa używać na cele prowadzonej działalności, jest to podstawą do wykreślenia wpisu z CEIDG przez Ministra Gospodarki.

 

Kody działalności gospodarcze

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to numeryczne określenie rodzaju działalności gospodarczej. Kody mają charakter międzynarodowy i są wykorzystywane do prowadzenia badań statystycznych.

Wypełniając wniosek przedsiębiorca musi wskazać co najmniej jeden kod działalności. Jeżeli wybierze ich więcej, musi określić, który z nich wskazuje na działalność główną (wykonywaną w największym zakresie); pozostałe kody określają uboczną działalność przedsiębiorcy.

Niektóre rodzaje działalności wymagają spełnienia dodatkowych wymagań. Dotyczy to działalności poddanej formom reglamentacji jak: zezwolenie, koncesja, licencja czy wpis do rejestru działalności regulowanej. Nie oznacza to, że nie można prowadzić takiej działalności w ogóle. Trzeba jednak wstrzymać się z wykonywaniem działalności, dla której niezbędne są dodatkowe zezwolenia, koncesje czy wpisy do czasu ich uzyskania.

Obowiązuje ogólna zasada dorozumianej zgody, jeżeli urząd nie udzieli odpowiedzi na wniosek o wydanie zezwolenia w terminie.

Zarówno dla osób fizycznych jak i spółek handlowych wydane zezwolenia, koncesje, licencje i wpisy w rejestrach działalności regulowanej można wyszukać w bazie przedsiębiorców w rejestrze www.firma.gov.pl

Informacje o tym, jak prawidłowo wybrać kody PKD oraz jakie ewentualne dodatkowe wymagania administracyjne dotyczące danej działalności należy spełnić są dostępne w artykule Wybór kodów PKD. Wyszukiwarka kodów PKD.

Informacje o skutkach podatkowych prowadzenia działalności w lokalu są dostępne w artykule Podatki. Podstawowe zagadnienia i przydatne linki.

 

Wybór formy opodatkowania, wpłaty zaliczki i rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej

We wniosku CEIDG przedsiębiorca określa także wybór formy opodatkowania podatkiem PIT oraz podaje informacje, czy zaliczki na PIT będzie wpłacał co miesiąc czy co kwartał.

Ponadto na etapie rejestracji należy określić w jakiej formie będzie prowadzona rachunkowość. Najczęściej przedsiębiorcy wybierają podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli prostą formę ewidencjonowania kosztów i przychodów.

 

Więcej na temat form opodatkowania PIT można znaleźć w artykule Podatki. Podstawowe zagadnienia i przydatne linki.

 

Wybór formy opodatkowania


Rachunek bankowy

We wniosku należy wskazać numer rachunku bankowego do rozliczeń z urzędem skarbowym. Przedsiębiorca może posiadać rachunek firmowy lub rachunek założony na osobę fizyczną (np. sprzed rozpoczęcia działalności).

Jeżeli przedsiębiorca dysponuje rachunkiem formowym wpisuje go w pole 28.1 – Rachunek bankowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca ma indywidualny rachunek osobisty, wpisuje go w pole 28.2 – Osobisty rachunek bankowy.

 

Rachunek bankowy przedsiębiorcy.


Informacje o dodatkowych obowiązkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej są dostępne w artykule Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce.

Źródło: www.biznes.gov.pl

Urząd Gminy Miedziana Góra
 • ARR
 • CSTiR
 • RPO
 • ZIT
 • CEIDG
 • Dorzecze Bobrzy
 • Fantazja
 • Fundacja Świętokrzyska Społeczność
 • Kielce Piaski Radkowice
 • Kielecki Portal Gospodarczy
 • Parafia w Ćmińsku
 • Plusik
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu
 • PUP Kielce
 • Rozbudowa infrastruktury informatycznej
 • SIP Województwa Świętokrzyskiego
 • Spektrum możliwości
 • Wolnastrefa
 • Związek Powiatów Polskich
Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.413031626, fax: +48.413031605, email: sekretariat@miedziana-gora.pl, http://www.miedziana-gora.pl
NIP: 959-10-10-933
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x