Bobrza Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy Ciosowa Pomnik Przyrody Piekło Tumlin Bobrza
Zabytek techniki Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy
- zaklad_chmurka.pngMiejsce niezwykle atrakcyjne, nie tylko dla pasjonatów staropolskiego przemysłu. Jego walory doceniane są przez turystów o każdej porze roku. Tło niezliczonych sesji fotograficznych i plenerów malarskich, miejsce gdzie można odpocząć w cieniu wiekowych murów i drzew, powędkować w zarybionym stawie, urządzić piknik z ogniskiem i delektować się urokiem przyrody oraz spokojem okolicy.
Kamieniołomy
- kamieniolom_chmurka.pngMalownicze odsłonięcia skalne po nieczynnych kopalniach kamienia, w tym słynnego czerwonego piaskowca, zwanego „tumlińskim”. Niezwykle urokliwe, tajemnicze i bardzo ciekawe geologicznie miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć.
Stok narciarski
- stok_chmurka.pngDoskonale przygotowany stok z dwoma wyciągami narciarskimi (jeden orczykowy- krótki orczyk, o długości trasy zjazdowej 300m, różnica poziomów 79 m, szerokość trasy 43m, drugi orczykowy teleskopowy, długość trasy zjazdowej- 500 m, różnica poziomów- 95 m, szerokość trasy- 43m. Latem istnieje tu możliwość jazdy na nartorolkach oraz desce snowbordowej na kółkach (mountainbording). U podnóża góry znajduje się klimatyczna karczma.
Tor wyścigowy
- tor_chmurka.pngMekka miłośników wyścigów i sportów motorowych. Na dwóch pętlach- małej i dużej odbywają się najważniejsze imprezy motoryzacyjne w regionie i kraju.
Strona startowa
Wersja Polska English version
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Wybory izby rolnicze 2015 - Wybory - Samorząd - Urząd Gminy Miedziana Góra.

 

Pobierz PDF

Wybory izby rolnicze 2015

 
 

Wyłożenie spisu osób uprawionych do głosowania w wyborach do Izby Rolniczej z terenu gminy Miedziana Góra.

 

         W związku ze zbliżającymi się wyborami do Izby Rolniczej, które odbędą się 31 maja 2015 r. Wójt Gminy Miedziana Góra, informuje że w dniach od 15 maja 2015 r. do 21 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Miedziana Góra w pokoju nr 9 będzie wyłożony spis osób uprawnionych do głosowania.

            Izby Rolnicze są rolniczym samorządem, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim rolników oraz podmiotów prawnych. Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Z 2014r. Poz. 1079).

            Najważniejsze ustawowe zadania Izb Rolniczych to min.: występowanie do organów administracji rządowej i samorządowej z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz opiniowanie projektów tych przepisów, prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków zbytu, płodów rolnych, doradztwo w zakresie działalności rolniczej i wsi, podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w rolnictwie, poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa, współdziałanie ze szkołami rolniczymi, z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych, współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i dziedzictwa kulturalnego oraz kształtowanie świadomości ekologicznej.

            Zadania te Izby Rolnicze realizują poprzez swoje jednostki organizacyjne, których terenem działania jest obszar województwa – w naszym wypadku jest to Świętokrzyska Izba Rolnicza z siedzibą w Kielcach.

Wybory odbędą się 31 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Miedziana Góra w sali konferencyjnej w godzinach od 8.00 do 18.00.

 

 
OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej

w Miedzianej Górze

z dnia 7 maja 2015 r. w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

 

Na podstawie § 15 ust. 1 uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 r. podaje się do wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach w okręgu wyborczym Nr 32 w Miedzianej Górze do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Okręgowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18 w terminie przedłużonym do dnia 11 maja 2015 r. do godz. 11:00.

 

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć Okręgowej Komisji Wyborczej następujące dokumenty:

    zgłoszenie kandydata,

    pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,

    listę popierających kandydata zawierającą podpisy co najmniej 50 rolników posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym. Jeden rolnik może udzielić poparcia kilku kandydatom z tej samej gminy.

 

(formularze dokumentów do pobrania w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej)
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Jan Szustak

  

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Urząd Gminy Miedziana Góra informuje, iż w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. W związku z tym, na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1079) – Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju, w dniu 31 maja 2015 roku, wyborów do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Członkowie Izby, którzy chcą kandydować do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej muszą czytelnie wypełnić następujące dokumenty:

1) druk zgłoszenia kandydata,

2) druk oświadczenia o zgodzie na kandydowanie,

3) czytelnie wypełnioną listę popierającą kandydata, zawierającą co najmniej 50 własnoręcznych podpisów członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym. W okręgu wyborczym, w którym liczba członków wynosi mniej niż 50, listę podpisów zawierającą, co najmniej 10% członków danej Izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym. Poparcia można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne.

Wszystkie druki dostępne są na stronie internetowej ŚIR: www.sir-kielce.pl w zakładce „wybory do izb 2015” lub Urzędzie Gminy Miedziana Góra pokój Nr 9.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2015 r. (w godzinach pracy Urzędu Gminy) do komisji okręgowych w celu zarejestrowania.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 17.05.2015 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych przedstawia się następująco:

 

Termin wykonania czynności

Rodzaj czynności

najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r.

podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2015 r

wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 1 maja 2015 r.

sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej

najpóźniej w dniu 4 maja 2015 r.

powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r.

przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r.

podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe

najpóźniej w dniu 11 maja 2015 r.

zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania

najpóźniej w dniu 15 maja 2015 r.

- powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej,

- przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 17 maja 2015 r.

udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r.

podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych

do godz. 24ºº

30 maja 2015r.

dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

do godz. 24ºº

30 maja 2015r.

przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym

godz. 8ºº – 18ºº

31 maja 2015 r.

głosowanie – Urząd Gminy Miedziana Góra, sala konferencyjna

najpóźniej w dniu 21 czerwca 2015 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 12 lipca 2015 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia

 

........................................................................Zasady wyborów:

1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.
3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.
4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą, co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08. 05. 2015 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR lub złożyć w dniu 11.05.2015 r., do godz. 15: 00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.

5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 17.05.2015 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

 

 

Urząd Gminy Miedziana Góra
 • ARR
 • CSTiR
 • RPO
 • ZIT
 • CEIDG
 • Dorzecze Bobrzy
 • Fantazja
 • Fundacja Świętokrzyska Społeczność
 • Kielce Piaski Radkowice
 • Kielecki Portal Gospodarczy
 • Parafia w Ćmińsku
 • Plusik
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu
 • PUP Kielce
 • Rozbudowa infrastruktury informatycznej
 • SIP Województwa Świętokrzyskiego
 • Spektrum możliwości
 • Wolnastrefa
 • Związek Powiatów Polskich
Urząd Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.413031626, fax: +48.413031605, email: sekretariat@miedziana-gora.pl, http://www.miedziana-gora.pl
NIP: 959-10-10-933
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x